News: INFORMATION FOR ASSESSING THE NEED FOR EIA

Приложение № 2 към чл. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
 
 
                                                                 ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
 
за инвестиционно предложение:
 
„Изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център“
в поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив
 
І. Информация за контакт с инвеститора
Бачковска света обител „Успение Богородично”
Село Бачково, Община Асеновград,; Булстат 115311015
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: 
с. Бачково, Община Асеновград
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 033272277; bachkovomanastir.office@gmail.com
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Епископ Сионий
 
ІІ. Резюме на предложението
 
1.Характеристики на инвестиционното предложение
 
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост
 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център в поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив.
За целта ще се изготви ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на част от поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив, който е с НТП „Друг вид земеделска земя”.
Планът за регулация предвижда отреждането 2 бр. урегулирани поземлени имота. Единият УПИ ще бъде с отреждане „Паркинг и обществено обслужващи дейности”, а другия с отреждане „За приемна база”.
След промяна на предназначението на имота в новообразуваните УПИ се предвижда изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център.
Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на новопроектираните УПИ.
УПИ с отреждане „За паркинг и обществено обслужващи дейности” ще бъде с площ 30 838 кв.м. и в него ще бъде организиран паркинг за автомобили и автобуси на поклонниците, които посещават манастира (около 20 дка). В същия УПИ на площ от около 10 дка ще бъдат преместени съществуващите павилиони, разположени на улицата, която води до манастира. Съществуващият параклис „Св.Йоан Кръстител” ще бъде запазен.
В УПИ „За поклонническо приемен център”, с площ от 1 дка  ще бъде изградена една сграда с предназначение - многофункционален поклонническо-приемен център, в който поклонниците ще се запознават с историята на манастира. Застроената площ на сградата ще бъде около 300 кв.м., разгъната застроена площ – около 500 кв.м. 
Комуникационното обслужване на обекта ще се осъществява от прилежащия асфалтов път на шосето Асеновград – Смолян и алейната мрежа на комплекса.
Няма да се променя съществуващата техническа инфраструктура.
Водоснабдяването на обекта, предмет на инвестиционното предложение ще се извършва от В и К мрежата на населеното място.
Село Бачково няма изградена канализация, поради което битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.
Падналите дъждовни води, ще се оттичат повърхностно към зелените площи.
 
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения
 
Настоящият ПУП-ПРЗ е в съответствие с действащите устройствени планове на съседните имоти.
За реализацията на инвестиционното предложение ще се изготви ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на част от поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив, на площ от около 32 000 кв.м.
За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив.
Инвестиционото предложение няма взаимовръзка и/или кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
 
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие
 
Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използване на земеделска земя за неземеделски нужди на площ от около 32 000 кв.м. Други природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията са вода, инертни материали, дървен материал, горива.
            Поземлен имот с идентификатор 02974.12.81 от КК на с. Бачково, Община Асеновград попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0001031 ”Родопи - Средни” и BG0002073 ”Добростан”. Предвид местоположението на имота – в непосредствена близост до регулацията на селото и Бачковския манастир, както и поради характера на ИП не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитените зони.  
 
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води
 
По време на фазата на строителството основният вид отпадъци, които ще се образуват са строителните. Събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на отпадъците ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗУО третирането и транспортирането на отпадъците от строителните площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор. Чл. 18, ал. 2 от ЗУО изисква кметът на общината да определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/съоръжението за третирането им. Строителни отпадъци ще се събират на отделена  за целта площадка и ще се извозят на депо за строителни отпадъци посочено от Община Асеновград.
Незначително ще бъде количеството на отпадъците, образувани от изпълнителите на строителните работи. Те са с Код 20 03 01: смесени битови отпадъци. Те ще се събират в контейнери и извозват  от фирмата обслужваща района и извършваща тази дейност.
При експлоатацията на паркинга и поклонническия център се очаква образуването на следните видове отпадъци:
Код 20 03 01: Смесени битови отпадъци;
Код 15 01: Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита);
Код 20 02: Отпадъци от паркове и градини;
Код 20 03: Други битови отпадъци.
 
Сметосъбирането и сметоизвозването на формираните по  време на експлоатацията на обекта битови отпадъци, ще се извършва от  фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване, обслужваща община Асеновград.
 
 
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
            По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  през периода на работа на машините и техниката. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, в резултат от дейността на строителните  машини, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.
При спазване условията н издадените от компетентните органи разрешения и изискванията на екологичното законодателство,  не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда при реализацията на инвестиционното предложение.
 
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение
Като риск  може да се разглежда вероятността дадена потенциална  опасност свързана със строителството и експлоатацията на  инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху  компонентите на околната среда или  населението.
Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации по време на строителството, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на строителните работници.
Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейности и няма вероятност  изграждането и експлоатацията на обекта да доведе до риск от аварии или бедствия.
С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи, както и предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия  за околната среда и здравето на хората.
 
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето
 
            Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:
а) води, предназначени за питейно-битови нужди;
б) води, предназначени за къпане;
в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;
г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;
ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
з) курортни ресурси;
и) въздух
 
            Захранването на обекта с питейна вода ще се осъществи чрез свързване със съществуващ водопровод от В и К мрежата на населеното място.   
Село Бачково няма изградена канализация, поради което битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.
Падналите дъждовни води, ще се оттичат повърхностно към зелените площи
Към ПУП ще бъде изработена схема по част „ВиК”, която ще се съгласува с експлоатационното предприятие „ВиК” ЕООД.
Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение минерални води няма да се използват за профилактични, лечебни или хигиенни цели. Минерална вода може да се използва само за питейни цели на посетителите на обекта и ще се осигурява от магазиннната мрежа или на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери, поради което отрицателно възедйствие върху този фактор не се очаква.
            Инвестиционното предложение не  е свързано с шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, поради което не се очаква въздействие върху този фактор. Има вероятност от поява на шумови въздействия по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. ИП не е свързано с производствена дейност, имотът не е в блиозст до обществени сгради поради което по този фактор също не се очаква отрицателно въздействие и съответно няма риск за човешкото здраве.
            Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с излъчване на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради, както и с химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, поради което не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху тези фактори.
            Курортни ресурси не се засягат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очаква и риск за човешкото здраве по този фактор.
            Поради характера на инвестиционното предложение, което не предвижда производствена дейност, не се очаква неблагоприятно въздействие върху въздуха, съответно липсва риск за здравето на хората.
 
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира  в ПИ с ИД 02974.12.81 от КК на с. Бачково, Община Асеновград. Имотът се намира в местност „Бачковски манастир” и граничи с регулацията на с. Бачково, Община Асеновград. 
Инвестиционното предложение е свързано с промяна на предназначението по ЗОЗЗ на част от ПИ с ИД № 02974.12.81 от КК на с. Бачково, Община  Асеновград с НТП „Друг вид земеделска земя” с приблизителна площ около 32 000 кв.м.
С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център в поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив.
Планът за регулация предвижда отреждането 2 бр. урегулирани поземлени имота. Единият УПИ ще бъде с отреждане „Паркинг и обществено обслужващи дейности”, а другия с отреждане „За приемна база”.            С ПУП-ПРЗ за ПИ № 02974.12.81 от КК на с. Бачково, Община Асеновград ще бъдат образувани 2 бр. УПИ. Единият УПИ ще бъде с отреждане „Паркинг и обществено обслужващи дейности”, а другия с отреждане „За приемна база”.
Реализирането на  инвестиционното предложение няма да бъде свързано с въздействия извън границите на посочения парцел. Не е необходима друга прилежаща  площ освен налична обща площ на имота. Поради неголемия мащаб на предвидените строителни дейности не е необходима друга допълнителна площ за временни дейности по време на строителството. Всички СМР ще се извършват само в границите на  имота, предмет на инвестиционното предложение. 
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център в поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив.
За целта ще се изготви ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на част от поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив, който е с НТП „Друг вид земеделска земя”.
Планът за регулация предвижда отреждането 2 бр. урегулирани поземлени имота. Единият УПИ ще бъде с отреждане „Паркинг и обществено обслужващи дейности”, а другия с отреждане „За приемна база”.
След промяна на предназначението на имота в новообразуваните УПИ се предвижда изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център.
Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на новопроектираните УПИ.
УПИ с отреждане „За паркинг и обществено обслужващи дейности” ще бъде с площ 30 838 кв.м. и в него ще бъде организиран паркинг за автомобили и автобуси на поклонниците, които посещават манастира (около 20 дка). В същия УПИ на площ от около 10 дка ще бъдат преместени и павилионите, които са на улицата. Съществуващият параклис „Св.Йоан Кръстител” ще бъде запазен.
В УПИ „За поклонническо приемен център”, с площ от 1 дка в ще бъде изградена една сграда - многофункционален поклонническо-приемен център, с предназначение да запознава поклонниците с историята на манастира. Застроената площ на сградата ще бъде около 300 кв.м., разгъната застроена площ – около 500 кв.м. 
Комуникационното обслужване на обекта ще се осъществява от прилежащия асфалтов път на шосето Асеновград – Смолян и алейната мрежа на комплекса.
Няма да се променя съществуваща  техническа инфраструктура.
Водоснабдяването на обекта, предмет на инвестиционното предложение ще се извършва от В и К мрежата на населеното място.
Село Бачково няма изградена канализация, поради което битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.
Падналите дъждовни води, ще се оттичат повърхностно към зелените площи
            Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.
            Предвид характера на инвестиционото предложение не се предвижда изграждане на съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС.
 
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
 
            Бъдещият УПИ „За паркинг и обществено обслужващи дейности” ще се обслужва комуникационно от прилежащото шосе Асеновград-Смолян, за което ще бъде изработена комуникационна схема, съгласувана с КАТ-Пловдив и ОПУ Пловдив.
            Бъдещият УПИ „За поклонническо приемен център” ще се обслужва комуникационно от съществуващата улично-алейна мрежа в ПИ № 02974.12.81 КК с. Бачково, община Асеновград.
            Не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура.
 
            5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
Конкретните параметри на строителните дейности, респективно съответните технически строителни решения, ще бъдат предмет на бъдещо работно проектиране.
Описание на строителството на обекта:
•          Етапи на строителството
На етап инвестиционно предложение, не може да се представи програма или срокове за изграждане на обекта, но намеренията на възложителите са за еднофазно строителство. Конкретните методи на строителство, са предмет на разработка във фазата на работно проектиране. Предлага се стандартно монолитно строителство. По отношение на последователността на строителните дейности те се разделят на:
-           Временно строителство.
Поради мащаба на обекта, не е наложително извършването на временно строителство. Предвижда се обособяването на три спомагателни площадки, които ще бъдат ситуирани в границите на всяко от новообразуваните УПИ:
Площадка за строителните материали, малогабаритна строителна механизация и фургон за работниците, в който ще бъде съхраняван дребен инвентар.
Площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци. Нейната площ ще бъде малка тъй като на нея ще се съхраняват главно отпадъци от некачествени строителни материали и отломки от новото строителство.
Площадка за временно съхраняване на земната откривка и хумусния пласт.
-           Основно строителство.
Този етап ще се осъществи в рамките на един строителен сезон. За изграждане на паркинга и поклонническата сграда се предвижда изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването, ВиК мрежата и водоплътните изгребни ями.
-           Закриване на строителната площадка.
След изграждане на сградите, спомагателните площадки ще бъдат закрити. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинско депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопните дейности и хумусната откривка, ще бъдат използвани при изпълнение на вертикалната планировка на сградите и за рекултивация на засегнатите от строителството площи в имота. Имотът граничи с полски път, по който ще се осъществява достъпа до сградите на строителна механизация и доставките на строителни материали оборудване и др.
Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на  имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение. 
6. Предлагани методи за строителство
Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност:
Основните строителни дейности ще се осъществят в рамките на един до два строителни сезона. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителни  дейности. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата  и т.н.
Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.
 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Местоположението на имота е съобразено с дейността, която ще се развива.
С реализацията на инвестиционното предложение ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие, поради следното:
Реализацията на инвестиционното предложение е належаща, предвид увеличаващия се поток от посетители на Бачковския манастир и свързаната с това необходимост от паркоместа за автомобили и автобуси. През последните години потока от хора се увеличава. Също така преместването на павилионите ще осигури нормален достъп на МПС-та до манастира и ще подобри естетическия вид на улицата, водеща до манастира. Чрез поколнническо-приемния център ще се повиши информираността на посетителите за с историята на манастира. Поради тази причина реализацията на инвестиционното предложение е необходима и има регионално и национално значение, предвид значимостта на Бачковски манастир.  
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях
Към документацията са приложени скици на засегнатата територия, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района и предоставяща информация за местоположението на инвестиционното предложение спрямо елементите на  Националната екологична мрежа.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение
Инвестициното предложение се предвижда да се реализира в поземлен имот с идентификатор 02974.12.81 от КК на с. Бачково, Община Асеновград.
Инвестиционното предложение ще се реализира в част от имота, на площ от  около 32000 кв.м. и с трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение е собственост на възложителя и няма други ползватели на земята.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
 
Имотът, предмет на инвестиционото предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.
Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. 
Поземлен имот с идентификатор 02974.12.81 от КК на с. Бачково, Община Асеновград попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0001031 ”Родопи - Средни” и BG0002073 ”Добростан”. Предвид местоположението на имота – в непосредствена близост до регулацията на селото и Бачковския манастир, както и поради характера на ИП не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитените зони.  
От изложеното по-горе може да се направи извода, че  изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.
 11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център в поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив.
Освен описаните по – горе процеси и дейности не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаване на:
-      Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив;
-           Провеждане на процедура по промяна предназначението на земята от Областна дирекция – Земеделие, гр. Пловдив.
-           За  реализацията на обекта  е необходимо издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Асеновград.
 
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

  1. съществуващо и одобрено земеползване

Инвестиционното предложение ще се реализира в № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив. Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, ще се реализира в близост до регулационните граници на населеното място и няма да засегне в негативен аспект жителите на населеното място и съседните населени места.
  1. мочурища, крайречни области, речни устия

Поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.
  1. крайбрежни зони и морска околна среда

Имотът, предмет на инвестиционото предложение се намира в Родопите и не засяга крайбрежни зони и морска среда, поради което не се очаква въздействие върху този компонент.
  1. планински и горски райони

Поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намира в планински район. Същият е  земеделска земя, но в по-голямата си част е урбанизиран, поради непосредствената близост до манастира, наличието на търговски обекти и многобройните посетители. В границите му липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите. Инвестиционното предложение не свързано с изсичане на дървесна растителност, поради което не се очаква въздействие върху, този компонент.
  1. защитени със закон територии

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.  Имотът се намира в близост до биосферен резерват „Червената стена“, но предвид характера на обекта, предмет на инвестицинното предложение, не се очаква въздействие върху растителните и животинските видове, обитаващи защитената територия.
  1. засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Поземлен имот с идентификатор 02974.12.81 от КК на с. Бачково, Община Асеновград попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0001031 ”Родопи - Средни” и BG0002073 ”Добростан”. Предвид местоположението на имота – в непосредствена близост до регулацията на селото и Бачковския манастир, както и поради характера на ИП не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитените зони.  
  1. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е урбанизиран, район с интензивен поток от туристи и поклонници, посещаващи Бачковския манастир свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В  непосредствена  близост до имота се намира втория по големина и значимост български манастир и инвестиционното предложение е пряко свързано с него.
  1. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита, поради което реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху такива обекти.
 
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, Инвестиционното предложение предвижда изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център в поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив.
За целта ще се изготви ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на част от поземлен имот с идентификатор № 02974.12.81, по КК на село Бачково, община Асеновград, обл. Пловдив, който е с НТП „Друг вид земеделска земя” с приблизителна площ около 32 000 кв.м.
Планът за регулация предвижда отреждането 2 бр. урегулирани поземлени имота. Единият УПИ ще бъде с отреждане „Паркинг и обществено обслужващи дейности”, а другия с отреждане „За приемна база”.
След промяна на предназначението на имота в новообразуваните УПИ се предвижда изграждане на паркинг, обществено обслужващи дейности и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център.
Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на новопроектираните УПИ.
УПИ с отреждане „За паркинг и обществено обслужващи дейности” ще бъде с площ 30 838 кв.м. и в него ще бъде организиран паркинг за автомобили и автобуси на поклонниците, които посещават манастира (около 20 дка). В същия УПИ на площ от около 10 дка ще бъдат преместени и съществуващите павилиони, разположени на улицата водеща до манаситра. Съществуващият параклис „Св.Йоан Кръстител” ще бъде запазен.
В УПИ „За поклонническо приемен център”, с площ от 1 дка  ще бъде изградена една сграда с предназначение - многофункционален поклонническо-приемен център, в който поклонниците ще се запознават с историята на манастира. Застроената площ на дградата ще бъде около 300 кв.м., разгъната застроена площ – около 500 кв.м. 
Комуникационното обслужване на обекта ще се осъществява от прилежащия асфалтов път на шосето Асеновград – Смолян и алейната мрежа на комплекса.
Няма да се променя съществуваща  техническа инфраструктура.
Водоснабдяването на обекта, предмет на инвестиционното предложение ще се извършва от В и К мрежата на населеното място.
Село Бачково няма изградена канализация, поради което битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.
Падналите дъждовни води, ще се оттичат повърхностно към зелените площи. Към ПУП ще бъде изработена схема по част „ВиК”, която ще се съгласува с експлоатационното предприятие „ВиК” ЕООД.
Характерът на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху населението на гр. Асеновград и близките населени места и здравето на хората.
При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни  изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква. Използваните водни количества ще са неголеми, поради липса на производствени дейности с необходимост от производствена вода и няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на инвестиционото предложение.       Изграждане на паркинга и сграда, предназначена за поклоннически център не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.
На територията на имота и в близост до него няма защитени територии и паметници на културата.
Очаква се по време на строителството  на сградата и оформяне настилката на паркинга да се повиши слабо запрашаването на въздуха и шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.
Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и не се очаква замърсяване компонентите на околната среда.
При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи.
Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и паметници на културата, поради което не се очаква въздействие върфу този компонент.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
Поземлен имот с идентификатор 02974.12.81 от КК на с. Бачково, Община Асеновград попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0001031 ”Родопи - Средни” и BG0002073 ”Добростан”. Предвид местоположението на имота – в непосредствена близост до регулацията на селото и Бачковския манастир, както и поради характера на ИП не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитените зони.  
Следователно не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа от реализацията на инвестиционното предложение.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Като риск  може да се разглежда вероятността дадена потенциална  опасност свързана със строителството и експлоатацията на  инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху  компонентите на околната среда или  населението.
Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.
С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда.
По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:
-Задължителен начален и периодичен инструктаж;
-Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;
-Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите

Support us

The monastic fraternity constantly makes every endeavor to maintain the Cloister of the Holy Virgin at its best condition; this is the condition the cloister really deserves to be in, in order to welcome the thousands of pilgrims that visit it every year, truly beautifully and impress them.
The maintenance of the fund and the restoration of the many unique frescoes, inherited by the holy forefathers, could be quite costly and the monastery does not always manage to cover all the expenses. For this very reason, we turn for help to every Christian and to everyone who values the Bachkovo monastery, to contribute within their means and thus join our efforts.

Every charitable deed will be welcomed with honest gratitude and intercessory prayer in the name of Jesus Christ and the Holy Mother for wellbeing and success of the contributor and their family.

BANK ACCOUNT

in LEVA
DSK Bank
Assenovgrad/Bulgaria
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

in EURO
DSK Bank
Assenovgrad/Bulgaria
BG93STSA93000022259722
STSABGSF